Dvanact Kmenu

Jméno nade všechna jména

V e dnech Jana Křtitele a Božího syna byla jazykem židů stará hebrejština. Když anděl Gabriel přinesl radostnou novinu hebrejské panně Miriam (česky Marie) o tom, že porodí Spasitele světa a oznámil jí jeho jméno, jakým jazykem asi mluvil? Hebrejsky samozřejmě. A Miriam a Yoceph (česky Josef) pojmenovali bez pochyb děťátko tak jak jim anděl přikázal – Yahshua (čti Jašua)1.

V Matoušovi 1:21 se ve vaší Bibli pravděpodobně píše,”… a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů…” Ale jméno Ježíš je jenom přizpůsobený překlad z řeckého originálu Iesous, což je zkomolenina  hebrejského jména Yahshua. Jméno Ježíš či Iesous nemá žádný význam ale hebrejské jméno Yahshua znamená doslovně Spása Yahweh (čti Jáhve), neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“
Podíváme-li se do anglické Bible krále Jakuba najdeme jméno Ježíš (angl. Jesus) ve dvou pasážích:

Tento stánek převzali naši otcové a s Ježíšem jej vnesli na území pohanů, které Bůh před našimi otci vyhnal. Tak to bylo až do dnů Davida. (Skutky 7:45)

Kdyby je totiž Ježíš uvedl do odpočinku, Bůh by pak už nemluvil o jiném dni. (Židům 4:8)

Nicméně když se podíváme do jakéhokoli moderního překladu Bible tak zjistíme, že překladatelé použili namísto jména Ježíš jméno Jošua (Joshua), protože z kontextu vyplývá, že se jedná o Mojžíšova nástupce a ne o Božího syna. Ale v původním řeckém rukopisu je v obou verších jméno – Iesous.

Jošua je běžný přepis hebrejského jména Yahshua. Jošua ze starého zákona měl stejné jméno jako ten nazývaný Ježíš v Novém zákoně, neboť Jošua byl prorocký předchůdce Božího Syna, tím, že přivedl Israel do Zaslíbené země a vedl je do vítězství nad jejich nepřáteli. Ale jak je možné, že i když překladatelé očividně znají tento fakt, překládají Iesous jako Jošua pouze v těchto dvou verších a pak Ježíš ve všech ostatních?

Verze angl. překladu Bible NIV (New International Version) dokonce uvádí v Mat 1:21 poznámku pod čarou, která tuto skutečnost podporuje:
„Ježíš je řecká forma jména Jošua.“

Určitě shledáte zajímavým, že ve Skutcích 26:14-15 je psáno, že apoštol Pavel slyšel jméno Božího Syna vysloveno v hebrejském jazyce přímo Synem Božím. Pavel určitě neslyšel řecké jméno Iesous, anglické Jesus či české Ježíš, ale hebrejské jméno – to jméno nade všemi jmény, Yahshua.2


1 Yah je osobní jméno Boha a shua je z hebrejského slova, jenž znamená „spasit“. Bůh sám sebe zjevil Mojžíšovi jako Yah-„Já jsem“ v Exodus 3:14 stejně jako v žalmu 68:5 v překladu KJV (bible krále Jakuba), příkladem je i jedno z nejznámějších hebrejských slov Hallelujah (oslavuj „Yah“). V Janovi 5:43 a 17:11, Yahshua říká, že přišel ve jménu jeho Otce, „jméno které jsi mi dal“ (NASAB – New American Standart Bible). Takže vůbec není překvapující, že Otcovo jméno je vtěleno do jména synova – Yahshua.), což dává smysl poselství anděla v Matoušovi 1:21 „… a dáš mu jméno Yahshua“ (Spása Yahweh)

2 (Filipským 2:9, Skutky 4:12)