Dvanact Kmenu

Žijeme všichni spolu!

My, kteří jsme autory těchto stránek, žijeme opravdu pohromadě jako jedna velká rodina a sdílíme všechno společně tak, jak to dělali první učedníci v prvním století. Bible jasně říká o první církvi:

Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. (Skutky 2: 44)

A Bible dál pokračuje v popisu toho, jak učedníci byli jedno srdce a duše, a že mezi nimi nikdo netrpěl nouzí, protože se každý z nich vzdal svého majetku, aby naplnil potřeby svých duchovních bratrů a sester (Skutky 4: 32-35). Někteří říkají, že to bylo možné jen tenkrát, ale my tímto způsobem už žijeme více než 40 let. Můžete nás kdykoliv navštívit a přesvědčit se o tom sami u nás v Čechách i jinde ve světě.

Život ve společných domácnostech

V každé z našich komunit, je jeden nebo více domů pohromadě, buď ve městech, nebo na farmách (v naší mluvě tomu říkáme „hrozen“). V každém z domů vždy spolu žije několik rodin a jednotlivců. Máme rádi velké domy, protože rádi žijeme společně. Ctíme manželský svazek a manželské páry mají vždy samostatnou místnost a pak tolik dalších místností, kolik je potřeba pro jejich děti. Svobodní muži sdílí jednu nebo více místností, stejně tak svobodné ženy. Všichni sdílíme společnou kuchyni a jídelnu, kde stolujeme „s radostí a s upřímným srdcem“1.

Denně se setkáváme

Alespoň v jednom z domů v každém „hroznu” máme jednu velkou místnost, ve které se každé ráno a večer scházíme, abychom chválili našeho Stvořitele zpěvem a tancem tak, jak je to psáno v Žalmu 150. Používáme v tomto žalmu zmíněné hudební nástroje, které se učíme vyrábět a také na ně hrát.

Na našich setkáních se svobodně vyjadřujeme a mluvíme o všem, co máme na srdci. Věříme, že náš Otec nás učí skrze jeden druhého, dle toho, jak je každému dáno. Všichni, jako duchovní kněžstvo, se společně modlíme za naléhavé potřeby našeho lidu a aby se vůle našeho Otce tady na zemi stala skutečností.

Pracujeme společně

Po našem ranním setkání máme společnou snídani a pak pracujeme na různých místech a děláme úkoly, které byly pro nás připravené.3 Pracujeme společně na našich farmách, v kavárnách, domácí výrobě a na trzích. Nefungujeme jako nezávislí podnikatelé či zaměstnanci v podnicích mimo naše komunity. Příjem ze všech našich aktivit jde do společné kasy, ze které jsou spravedlivě naplňovány potřeby každého z nás. Nemáme své vlastní nezávislé příjmy ani dluhy, kterými bychom byli zatíženi. Kromě dluhu lásky, kterou dlužíme našemu Spasiteli a kterou splácíme tím, že milujeme a staráme se jeden o druhého.

Vychováváme naše děti

S láskou pečujeme a ceníme si našich dětí. Učíme je doma a používáme studijní plán, který sami vytváříme. Takto jim předáváme nejdůležitější znalosti k tomu, aby se naučily číst, psát a vyjadřovat se, žít společně v míru a naplnit účel pro který byly stvořeny. Výuka našich dětí zdaleka překračuje učení ve třídě, protože jsou plně zapojené do všech aspektů našeho bohatého společenského a duchovního života kmene. Učí se vařit a šít, stavět domy a farmařit, starat se o domácí zvířata, zpívat a tancovat, hrát na hudební nástroje, ale především být pohostinné ke všem hostům, kteří v hojném proudu přicházejí a jsou přitahováni světlem lásky našeho života.

Společně prožíváme a vyjadřujeme obnovu všeho, tak jak bylo předpovězeno dávnými proroky4 a naším Mistrem Jašuou,5 jehož život, smrt a zmrtvýchvstání nám umožňují tento život žít.


1 Skutky 2: 46
2 1. Korintským 14: 26; První list Petrův 4: 11; Římanům 12: 6
3 Efezským 2: 10
4 Izaijáš 49: 6; Jeremiáš 30: 20; 31: 1,4, 13, 14; Malachiáš 4: 5-6
5 Matouš 5: 17-19; 17: 10-11; 22: 37-40 Lukáš 1: 17; 24: 44

(Jašua je původní hebrejské jméno Božího syna)